planlaeg generationsskifte

Derfor bør et generationsskifte planlægges i god tid

Artiklen indeholder reklamelinks

planlaeg generationsskifteAt foretage et ejer- eller generationsskifte er en ømtålelig sag, og der kan være mange følelser indblandet. For ejeren har virksomheden måske været en ”baby”, og det kan være en svær beslutning at tage, når det er tid til at rykke videre.

Det tekniske omkring et generationsskifte

Ejer- og generationsskifte er to begreber, som teknisk set dækker over det samme, og som ofte bruges synonymt med hinanden. Andre lægger den betydning i begreberne, at et generationsskifte er noget, der foregår inden for en familie, mens et ejerskifte ikke har noget med familie at gøre.

Uanset om virksomheden skal overdrages inden eller uden for familien, er der god grund til at planlægge det i god tid i forvejen. Grunden hertil er, at der er mange forhold, som skal bringes i orden, før et ejerskifte kan ske på en god måde. Det gælder fx forhold omkring virksomhedens ejendomme, ledelsen og organisationsstrukturen mm.

Der er overordnet set to vigtige dele i et ejerskifte, som skal bringes til at fungere: Det økonomiske og det ledelsesmæssige.

Økonomien i et generationsskifte

Skattemæssigt kan det blive dyrt at overdrage sin virksomhed til en erhverver. Men planlægger man overdragelsen i god tid, kan man klare det skattefrit. Det gælder fire typer omstruktureringer: Aktieombytning, fusion, spaltning og virksomhedsomdannelse.

1: Ved en aktieombytning forstås, at der etableres en holding-struktur. Der skal med andre ord indskydes et holdingselskab mellem virksomhedsejeren og driftsselskabet. For at det kan gøres skattefrit, bliver fvirksomhedsejeren pålagt et ejertidskrav på typisk 3 år – hvilket medfører at kapitalandele i driftsselskabet ikke vil kunne videresælges, før holdingsselskabet har ejet dem i den påkrævede tidsperiode.

2: Fusioner kan være både egentlig og uegentlige. Ved den uegentlige fusion ophører et kapitalselskab uden likvidation, og der sker en overdragelse af værdier til et andet selskab. Ved den egentlige fusion sammenføres to eller flere selskabers aktiver og passiver til et nyt selskab.

3: Der kan ske to slags spaltninger af et selskab: En ophørsspaltning eller en grenspaltning. I det første tilfælde bliver selskabets værdier og forpligtelser samlet set overdraget til to eller flere andre selskaber. I det andet tilfælde er det kun en del af aktiverne og passiverne, der bliver overdraget til andre.

4: Sidste mulighed er at et personligt ejer firma omdannes til et Aktie- eller anpartsselskab, hvorved en ledelse og bestyrelse skal indsættes.

For at ejerskiftet kan ske så omkostnings- og skattefrit som muligt, er det nødvendigt at begynde planlægningen i god tid. En god idé er at have en erhvervsadvokat med sig hele vejen, så rådgivning om mulighederne er lige ved hånden.

Ledelsesmæssig omstilling

overdragelse af ledelseDet økonomiske ved et generationsskifte forløber som regel rimelig smertefrit, da det er en teknisk omstilling, som ikke nødvendigvis kræver ret meget følelsesmæssigt engagement. Målet er for både erhverver og sælger at skiftet skal ske skattefrit og uden store økonomiske omkostninger.

Men når det ledelsesmæssige skifte nærmer sig, er interesserne ikke længere nødvendigvis det samme. Efter have drevet et selskab i måske mange år, kan det være svært at overdrage dette ansvar til den nye leder. En ny leder kommer ofte med mange nye, gode idéer.

At få den ledelsesmæssige omstilling til at være rar, kan i høj grad handle om at invitere medarbejdere med indenfor, så de får lejlighed til at møde den nye ejer af virksomheden i god tid, før han rent faktisk skal overtage den daglige drift. Det handler om, at vænne sig til forestående forandringer på forhånd.

En overset mulighed er, at indfase de ledelsesmæssige forandringer over en længere periode, før den økonomiske omstilling sker. Det er endnu en god grund til at forberede generationsskiftet i rigtig god tid. Så når det rent faktisk finder sted, er både det økonomiske og ledelsesmæssige aspekt i det så smertefrit som muligt.